Tauriņš.

Tauriņš.

2016. gada 23. oktobris

IKT loma izglītībā

Mūsdienu izglītības sistēmā svarīgi ir apzināt skolēnu izglītības vajadzības un to nodrošinājuma iespējas. Liela uzmanība jāvelta radošā potenciāla attīstībai un radošu pieeju īstenošanai mācību procesa organizācijā un pašā mācību procesā. Straujā tehnoloģiju attīstība izvirza jaunas prasības arī izglītībai un it sevišķi pedagogam. Pedagogam ir jābūt atvērtam jaunajām mācību metodēm un jāprot mācību metodes izvēlēties atbilstoši skolēnu vajadzībām un spējām. Mūsdienīgā pedagoģiskajā procesā aktuāla ir prasme organizēt radošās darbības attīstības principus, izmantojot IT resursus un tehnoloģijas.
            Ir sakrājies ideju un darbā pārbaudītu materiālu klāsts, tādēļ piedāvāju interesentu grupām padalīties ar idejām. 
Varu novadīt nodarbības par šādām tēmām:

  • Vizuālās animācijas filmas kā efektīvs un radošs darba veids latviešu valodas stundās.
  •  Interaktīvo sienu veidošana un izmantojums mācību procesā, ārpusstundu pasākumos un mājas darbu realizācijā.
  • Interaktīva spēle kā viens no mācību paņēmieniem mūsdienīgā latviešu valodas stundā.
  •  Interaktīvo rīku izmantošanas iespējas mācību procesā.


Mūsdienās veiksmīgā pedagoģiskajā situācijā ir nepieciešama jauna metodoloģija, kas sekmētu bērna motivāciju mācīties. Nepieciešams apzināt un izmantot IKT iespējas mācību procesā.


Mg.philol., Liepājas Valsts valodas MA vadītāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja Dace Okmane
epasts - dace.okmane@gmail.com